Flomsikringstiltak Villaveien

Byggherre: Tinn Kommune Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Ferdigstilles Januar 2016 Omfatter komplett overvannshåndtering i sterkt skrånende terreng med fremføring av DN 500 strekkfaste duktile – støpejernsrør og inntakskum i nedre del av VA-grøft. På grunn av stabilitet må eksisterende masser skiftes ut og erstattes med sprengstein. Arbeidene foregår i bynære strøk med høyt fokus på […]

Stortomt 54 – Hyttefelt H21

Byggherre: Leve Hytter AS Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : ca. 8,5 mill Ferdigstilles ila. 2016 Komplette grunn –og betongarbeider for 18 hytter. Arbeidene omfatter opparbeidelse av ca. 2000 m2 byggegrop, 250 meter internveier, parkering og 500 meter ledningsnett i VA.

Område 1 – H36B

Byggherre: Colombi Eiendom AS Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : ca. 3,0 mill Ferdigstilles Juli 2016 Komplette grunnarbeider for 6 dobbel – hytter. Arbeidene omfatter opparbeidelse av 6 byggegroper, 200 meter internvei og 250 meter ledningsnett i VA.

Tomt 1 til 3 – Hyttefelt H21

Byggherre: Colombi Eiendom Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : ca. 1,5 mill Ferdigstilles August 2015 Komplette grunnarbeider for 4 hytter. Arbeidene omfatter opparbeidelse av ca. 800 m2 byggegrop, parkering og 100 meter ledningsnett i VA. Hytte ligger skrånende terreng, for å tilpasse hyttene på en god måte skal det maskinmures ca. 100 m2 natursteinsmurer av […]

Tomt 74 – Hyttefelt H21

Byggherre: Colombi Eiendom Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : ca. 6,0 mill Ferdigstilles September 2015 Komplette grunnarbeider for 18 hytter. Arbeidene omfatter opparbeidelse av ca. 4000 m2 byggegrop, 250 meter internvei og 400 meter ledningsnett i VA. Dette er første parsell i sentrumsområdet av Gaustablikk – Vest, hyttene skal gå i utleie.

Eikeskar VVA

Byggherre: Block Watne Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : ca. 2,0 mill Ferdigstilles Juni 2015 Komplette grunnarbeider for 6 hus i rekke. Arbeidene omfatter opparbeidelse av ca. 2000 m2 byggegrop, 60 meter internvei og 100 meter ledningsnett i VA. I tillegg skal komplett kommunal infrastruktur forlenges ca. 50 meter. Arbeidene foregår i tettbebygd strøk med […]

Gunleiksgate, sanering VA

Byggherre: Tinn Kommune Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : 10,5 mill. Ferdigstilles Juni 2015 Sanering av ca. 600 meter hovedledning for vann –og avløp samt reetablering av bygate (Gunleiksgate og Ligate) på Rjukan. Kompliserte rørtekniske arbeider med 6 meter dype grøfter og ledningsdimensjoner opp til Ø1000 mm. Kryssing og langsgraving av hovedveg (Fv37) med omfattende […]

Lafteråsen Boligfelt, grunnarbeid for 39 eneboliger

Byggherre: Block Watne Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : ca. 9 mill Oppstart September 2014 Prosjektering og utførelse av grunnarbeider for 39 eneboliger på Lafteråsen i Kongsberg. Grunnarbeider for ca. 9000 m2 bygningsmasse, opparbeidelse av ca. 6000 m2 adkomst og parkering, samt 800 meter komplette VA-grøfter i utførelse som stikkledninger.

Gaustatoppen Lodge – Etappe 2

Byggherre: Gaustatoppen Lodge og A til Å Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : 4,0 mill. Ferdigstilles Juni 2015 Opparbeidelse av ca. 300 meter hoved –og internveier. Grunnarbeider for 1500 m2 bygningsmasse, samt tilknytning av VA –og kabelanlegg. Sprengning og masseflytting av ca. 10.000 m3 fast fjell.

Middøla Kraftverk

Byggherre: Tinfos AS Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As Kontraktsum : 18,5 mill. Ferdigstilles Mai 2015 Betongarbeider for bygging av inntaksdam og kraftstasjon. Sprengning, graving, legging og montering av 2.700 m GUP/STJ-trykkrør med dimensjon Ø900 mm. Kabelanlegg i lengde 2.700 m for høyspent og styringskabler. Tilpussing og komplettering.