Flomsikringstiltak Villaveien

  • Byggherre: Tinn Kommune
  • Hovedentreprenør: Brødrene Alseth As
  • Ferdigstilles Januar 2016

Omfatter komplett overvannshåndtering i sterkt skrånende terreng med fremføring av DN 500 strekkfaste duktile – støpejernsrør og inntakskum i nedre del av VA-grøft. På grunn av stabilitet må eksisterende masser skiftes ut og erstattes med sprengstein. Arbeidene foregår i bynære strøk med høyt fokus på sikringstiltak og HMS.

Flomsikring Villaveien